Държавен вестник (ДВ) обнародва Наредба № 19 (ДВ брой: 90 от 15 ноември 2016 г.) за биологично изпитване на продукти за растителна защита, като с нея се уреждат реда и условията за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ), както и процесите по одобряване и контрол на бази за извършване на биологично изпитване. 
 
Биологичното изпитване на ПРЗ се извършва с цел да се установи ефикасността на продуктите при употребата им върху растенията и растителните продукти, като се определи влиянието на даден продукт върху контрола на вредителите и растежа на растенията. Когато биологично се изпитват ПРЗ, в състава на които са включени едно или повече активни вещества, които не се съдържат в състава на разрешен продукт или се съдържат в състава на продукт, разрешен за употреба срещу друг вредител, третираните растения и растителни продукти, се унищожават съобразно особеностите на третираната култура.
 
 
На одобрените бази за извършване на биологично изпитване се издава сертификат за биологично изпитване на ПРЗ за следните групи култури и обекти:
- трайни насаждения;
- полски култури;
- зеленчукови култури;
- оранжерийни култури;
- декоративни видове;
- горски видове;
- етеричномаслени култури;
- складове и складирана продукция.
 
Срокът на издаден сертификат за биологично изпитване на ПРЗ може да се удължи до три месеца преди изтичането му при условията и по реда на чл. 74 и 75 от Закона за защита на растенията.
 
Притежателите на сертификати за биологично изпитване на ПРЗ ежегодно до 31 декември трябва да представят в ЦУ на БАБХ информация за количеството продукти за растителна защита (по наименования или по код на продукта), употребявани за биологично изпитване в базата на текущата календарна година. 
 
За биологично изпитване на ПРЗ в одобрени бази на физически и юридически лица заявителите подават в ЦУ на БАБХ декларация за изпитване по образец.
 
Декларациите се подават в срок до:
- 30 юни – за ПРЗ, които ще се изпитват през пролетно-летния период на текущата календарна година;
- 30 ноември – за ПРЗ, които ще се изпитват през есенно-зимния период на текущата календарна година.