Европейската комисия (ЕК) разработва нов инструмент за устойчиво използване на хранителните вещества. Той е част от доброто земеделско и екологично състояние в рамките на предложенията за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027.  
 
 
Инструментът е предназначен да улесни по-доброто и устойчиво използване на хранителните вещества (торове)  от всички земеделски стопани в Европейския съюз (ЕС). По този начин ЕК цели да насърчи цифровизацията на земеделския сектор и да подпомогне приемствеността на поколенията. 
 
Иновацията ще бъде безплатна за земеделските стопани и има за цел повишаване на конкурентоспособността и ефективността на дейностите в областта на околната среда и климата. Инструментът автоматично ще предоставя информация за културите, броят на животните и количеството на получавания оборския тор, заедно с данните за почвата, близостта до защитените зони и законовите ограничения за хранителните вещества, пише ОДЗ-Кюстендил. Приложението ще бъде достъпно чрез мобилни телефони, персонални компютри или таблети. 
 
Очаква се използването му да доведе до екологични ползи, като намаляване на емисиите на парникови газове и изтичане на хранителни вещества в подземните води и реките, както и да допринесе положително за подобряване на качеството на водата и почвата. Инструментът също ще има смисъл и от гледна точка на агрономическата перспектива, като ще спомогне за увеличаване на добива на култури, когато е налице недостатъчно торене, или ще намали употребата на хранителни вещества, когато има свръхнаторяване. И в двата случая това ще доведе до увеличаване на приходите и ефективността на земеделските стопани.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg