Държавен вестник обнародва изискванията за обучение по магистърска степен Ветеринарна медицина във висшите учебни заведения. 
 
Нововъведенията са свързани с допълване на академичното обучение с професионален стаж, въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити, както и с изискване за професионална преддипломна практика по специалността. 

[news]
 
Обучението по специалността "Ветеринарна медицина" е с продължителност 11 семестъра, съответстващи на 5 и половина учебни години, с общ минимален хорариум 4340 часа, съответстващо на ниво 7 от Националната квалификационна рамка. Според Системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища се присъждат общо 360 кредита по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), от които 300 за аудиторна и извънаудиторна заетост за изучаваните дисциплини и 60 за преддипломен стаж и за дипломиране.
 
Приемането на студенти за обучение по специалността "Ветеринарна медицина" се извършва чрез писмен конкурсен изпит по биология, който се провежда в рамките на кандидатстудентската сесия, или чрез оценката от държавен зрелостен изпит по биология от дипломата за средно образование.
 
Обучението включва и практическа подготовка с общ хорариум 700 часа, която се осъществява, както следва:
1. практика по животновъдство - до седми семестър с продължителност не по-малко от 2 седмици - 60 часа;
2. клиничен стаж след осми семестър с продължителност не по-малко от 4 седмици - 160 часа;
3. преддипломен стаж след приключване на десети семестър - 12 седмици - 480 часа.
 
Практическата подготовка на студентите се организира от висшето училище и се провежда в самостоятелно обособени университетски клиники и лаборатории, учебно-опитни стопанства, структурите на Българската агенция по безопасност на храните, в частни ветеринарномедицински клиники и амбулатории и предприятия за добив, преработка, съхранение и търговия със суровини и храни от животински произход и се осигурява чрез сътрудничеството между висшето училище и Българската агенция за безопасност на храните. 
 
Новите правила ще влязат в сила от учебната 2016-2017  година.