Нова Наредба H-4 от 1 август 2022 г. определя здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Тя е обнародвана в брой 64 от Държавен вестник на 9 август.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Според правилата агроаптеки не могат да се откриват в жилищни сгради, сгради със смесено предназначение с наличие на жилища в тях, детски и учебни заведения и други обществени сгради, обекти за производство и търговия с храни и обекти с обществено предназначение.

Селскостопанските аптеки се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпен за посетителите. 

В тях могат да се продават: продукти по чл. 91, ал. 4 от Закона за защита на растенията; торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати; продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация; лични предпазни средства за работа с продукти за растителна защита и торове; инструменти, пособия, приспособления, третирани семена за посев.

Забранява се разфасоването, преопаковането и приготвянето на разтвори и смеси на продукти за растителна защита в аптеката.

Агроаптеката се състои от приемно помещение, складово помещение, санитарен възел с изолационно преддверие и мивка, които са с обща минимална площ 20 кв. м.

Приемното помещение е не по-малко от 10 кв. м и се състои от търговска част и работно място. Служителите трябва да са навършили 18 години.

Селскостопанските аптеки, разкрити до влизане в сила на наредбата, се привеждат според изискванията до една година от влизане в сила на наредбата. Изключение се прави за изискванията по отношение на общата минимална площ, които се съобразяват при наличие на технически възможности.

Контролът по прилагането на наредбата се възлага на регионалните здравни инспекции.