Бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще помогне за премахването на прекалената административна тежест и стрес за фермерите при получаването на финансова подкрепа от европейските фондове.
 
 
Това стана ясно от коментар на Европейската комисия (ЕК) за предстоящите промени в ОСП и очакваните ефекти. Публикацията подчертава, че финансирането ще се основава на резултатите, като ще се насърчава сътрудничеството между държавите и местните общности, така че да се възстанови жизнеността на селските райони.
 
Националните власти в страните членки ще получат възможност за гъвкавост и приспособяване на интервенциите към местните нужди чрез „модернизиран, опростен и по-малко предписателен начин на работа с по-малко правила“.
 
„Бъдещата ОСП има за цел да развива, подкрепя и инвестира в нашите селски общности. Тя се стреми да отговори на обществените изисквания, като същевременно продължава да осигурява жизненоважни и качествени обществени блага“, изтъкват от Комисията.
 
Оттам припомнят, че три от деветте бъдещи цели на ОСП са насочени към местните общности. Първо, това е насърчаването на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство.
 
 
Второ: привличане на млади фермери и улесняване на развитието на бизнеса в селските райони. Третата цел е подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС към обществените изисквания към храните и здравето, включително безопасни, пълноценни и устойчиви храни, както и хуманно отношение към животните.
 
ЕК изтъква финансовата подкрепа, която новата ОСП предвижда за постигането на тези цели. Най-малко 5% от общия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на една държава членка ще бъде запазен за местни дейности, ръководени от общността, в рамките на Програмата LEADER.
 
Други 30% ще бъдат насочени към мерки, известни като интервенции, за постигане на конкретни цели, свързани с околната среда и климата. Става дума например за подкрепа на стопаните, които работят в Области с естествени ограничения, биологичното земеделие, агро-лесовъдството, биоикономиката, възобновяемата енергия.
 
Държавите членки ще могат да прехвърлят 15% от своя бюджет, предвиден за директни плащания по Първия стълб на ОСП към Втория стълб, за да помогнат за опазване на околната среда, природните ресурси и биологичното разнообразие, да посрещнат целите на изменението на климата и да подкрепят младите земеделски производители.
 
Програмата  „Хоризонт Европа“ ще отпусне през новия програмен период 10 млрд. евро за научни изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.