По данни на Изпълнителна агенция по горите на територията на Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) Варна и по-конкретно в местността „Джанавара”, землище на кв. Аспарухово, гр. Варна, за периода 2010-2014 г. от 186 дка държавни горски територии са отсечени 1468 кубически метра дървесина, което представлява 2% от дървостоя (запасите от дървесина) и 3% от площта, което е в рамките на предвижданията на горско-стопанския план. Проведените лесовъдски мероприятия (сечи) са постепенно-котловинни и прореждане, информират от агенцията.

 

За същия период служителите на ТП ДГС Варна са съставили 260 акта за незаконни сечи за 520 кубически метра дървесина. Освен парични санкции, има и ефективни присъди, влезли в сила. В териториалния обхват на Териториално поделение Държавно горско стопанство Шумен за периода 2010-2014 г. са съставени 252 бр. акта за нарушения на горското законодателство и са издадени 155 наказателни постановления.

 

С актове са задържани 107 м3 дървесина. В Териториално поделение Държавно горско стопанство Болярка за периода 2010-2014 г. са съставени 922 бр. акта за нарушения на горското законодателство и са издадени 585 наказателни постановления. С актове са задържани 226 м3 дървесина. Изпълнителна агенция по горите информира и за мерките, свързани с подобряване нивото на контрола и опазване на горските територии от нарушения.

 

Агенцията разработи предложения за промени в някои от текстове в Наказателния кодекс (НК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Закона за горите (ЗГ), които промени при бъдещо приемане от парламента и влизането им в сила ще доведат до:

 

- подобряване работата по отношение налагане и изпълнение на наказания за незаконни дейности в горите и бракониерството;
- възможност за повишаване на ефективността в дейностите по превенция и санкциониране на нарушенията в горите;
- ограничаване на излишната и неефективна кореспонденция между регионалните дирекции по горите и районните прокуратури по преписки за незаконна дървесина;
- възможности за нормативно регламентиране на наказание “полагане на обществено полезен труд” от нарушители, които са социално слаби и нямат възможност да заплатят евентуално налагането на наказание глоба;
- квалифициране като престъпление на случаите при извършване на повторно нарушение в горите след наложено административно наказание т. е. деянията, които макар и да не покриват критериите за престъпление по стойност (стойността на престъплението или нанесените вреди е под една минимална работна заплата), са извършени от лице, което в предходните 24 месеца вече е наказвано по административен ред за нарушение на ЗГ.

 

Целта на предложенията за промени в посочените по-горе Закони е да се потърсят възможности за повишаване на ефективността от административно-наказателното и наказателното производство, което от своя страна ще доведе до ограничаване на нарушения в горите.

 

Подготвено е споразумение и предстои подписването му за сътрудничество между ИАГ и Камарата на частните съдебни изпълнители. Споразумението е с цел повишаване събираемостта на наложените глоби и имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления. Активно се работи и по въвеждане на единна национална електронна система за контрол върху добива, транспортирането и преработването на дървесните ресурси, което ще доведе до значително намаляване на незаконните дейности в горите.

 

От ИАГ информират още и за състоянието на два язовира в района на Бургас. На територията на Регионална дирекция по горите гр.Бургас има два големи язовира - „Камчия" и „Ясна поляна". В резултата на продължителните валежи, към момента и двата язовира преливат в рамките на нормалните количества. Не се очакват щети и няма опасност за населението. В чашките на двата язовира не е констатирана нерегламентирана сеч.

 

Вследствие на обилните валежи през последните дни е залят държавен горски разсадник „Росенец" на територията на Териториално поделение Държавно горско стопанство Бургас.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!