Срокът за внасяне на сумите за площите по чл 37в ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – т.нар. „бели петна“ наближава, напомнят на фермерите  от общинските служби по земеделие в страната. 

Стайко Стайков: Пазарът през 2021 г. ще се стабилизира

Съгласно законовите разпоредби, земеделските стопани, които са участвали в споразумения по чл.37в за стопанската 2020- 2021 г., имат три месечен срок след влизане в сила на Заповедта за разпределението на масивите за ползване. По график кметствата и земеделските служби я публикуват до 10 октомври.

През настоящия месец ползвателите на земеделските земи по ал. 3, т. 2 внасят по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие"(ОДЗ) сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Сумите са депозитни и се изплащат от областните дирекции на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора ал. 4 в 10-годишен срок. 

Земеделците, които не са платили сумите за ползваните земи по закон, ще плащат трикратно по-висока сума впоследствиее. 

Фермерите могат да намерят информация за дължимите суми на интернет страниците на съответните областни дирекции. Заповедите се публикуват и от общинските служби по земеделие.