Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) представи пред Комисията по земеделие и храни Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. 
 
Законопроектът бе внесен в Парламента на 25 март 2016 г. от Министерския съвет и с него се предвижда картата на възстановената собственост да бъде преобразувана в кадастрална карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Предложенията на НАЗ са изведени от опита до момента в работата с Агенцията по геодезия, картография и кадастър относно поземлените имоти:
[news]
1. Таксите и сроковете по издаване на скици и удостоверения от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързани със земеделски имоти, да се уеднаквят с настоящите тарифа и срокове на същите услуги на МЗХ;
2. Промените в обстоятелства, като: делби, смяна на собственост, ограничения, тежести, да могат да се администрират от изнесени бюра на службата по кадастъра на територията на всяка община;
3. Да се предвиди гратисен период, в който да могат да се изправят грешки и неточности в кадастралната карта безвъзмездно;
4. Да се разпишат своевременно наредбите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието, свързани с прилагането на Закона, след влизането му в сила;
5. Данните на МЗХ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър да бъдат обединени информационно като:
-при вписване на обстоятелства в Агенцията по вписванията, те автоматично да се пренасят в Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
-след влизане в сила на Кадастъра и кадастралните регистри, да не се изискват скици при сключване на договор за наем и аренда;
6. В кадастралните карти за поземлени имоти да бъдат вписани: категория на имота, ограничения (сервитути), тежести;
7. Отстраняването на грешки, възникнали от прехвърлянето (или трансформирането на информацията) от Картата на възстановената собственост към Кадастъра, да бъде безвъзмездно за срок от една година;
8. След преминаване на КВС към Кадастър, да могат да се правят справки с електронен подпис;
9. Браншовите организации да могат да сключват договор със Службата по геодезия и кадастър за обслужване на преференциални цени. Цените да се определят по скала, в зависимост от обема на възложените услуги. Преференциалните цени по договора със съответната браншова организация да важат след удостоверяване на членство;
10. В чл. 2, ал. 4 да се добави второ изречение: „Кадастралната карта на възстановената собственост на земеделските земи по реда на ЗСПЗЗ е специализирана карта.“;
11. Да се запише Преходна разпоредба: „Специализираната карта по чл.2, ал.2 влиза в сила, след извършването НА ВСИЧКИ КОРЕКЦИИ НА ИМОТИТЕ, СЪОБРАЗНО ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ.“.