Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува анализ за най-често допусканите грешки при подаването на заявленията за подпомагане по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г. 
 
 
Кандидатите, които искат да участват във финансовото подпомагане по подмярката, са длъжни да представят във фонда пълния набор от изискваните документи. От тях трябва да става ясно началното състояние на земеделското стопанство, какви дейности и инвестиции ще извършат и как ще постигнат заложените цели за развитието му.
 
Най-често допусканите грешки по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани" са свързани с: 
 
- Некоректно попълнени декларация или представен документ;
 
- Несъответствие на описаните площи и видове култури с тези в бизнес плана;
 
- Различен брой животни, поради не навременно отразяване на промени в животновъдните обекти;
 
- Разминаване в данните между хартиен и електронен носител. 
 
 
Анализът, в който са обобщени най-често допусканите грешки на младите фермери от предходни приеми, има за цел да улесни и подпомогне земеделските стопани при следващи кандидатствания. 
 
Когато се подават неправилно окомплектовани документи, се налага експертите от ДФЗ да водят допълнителна кореспонденция със стопаните, което води до забавяне обработката на проектите. 
 
Има и случаи, в които след като кандидатите представят допълнително поисканите им документи, да бъде установено, че те не отговарят на условията за финансиране, което води до издаване на решение за пълен отказ, допълват от фонда.