В Държавен вестник са обнародвани четири наредби, които засягат производството на някои млечни продукти, посевен и посадъчен материал.

Новости около авансовите плащания по мерките през ИСУН

В брой 35 на ДВ от 27 април 2021 г. е публикувана наредба, която определя съдържанието на сухи млека. Става дума за Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, приета с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2021 г. В нея се регламентира етикирането, както и контролът в обектите за търговия, производство, преработка и дистрибуция.

В брой 34 от 23 април е включена Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (ЕС). 

Пак там може да откриете Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло.

Една от поправките е, че вече няма да се прави изпитване за биологични и стопански качества за признаване на сортове декоративни, медицински и ароматни растения.

Друга новост е, че количеството семена от всеки „сорт за съхранение“, които се търгуват за една година, не трябва да надхвърля количеството, необходимо за производство на зеленчуци за хектарите, посочени в приложение № 9 от Наредба № 96 от 2006 г.

Освен това количеството семена от „сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия“ трябва да се търгуват в малки опаковки, без да надвишават максималното нетно тегло за вид посочено в приложение № 10 от Наредба № 96 от 2006 г.

Четвъртата наредба, която има своите изменения, е Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове за отглеждане при специфични условия, в сортовата листа на България и общия каталог на ЕС. Нейните изисквания обаче не се прилагат за сортове, чиито семена или посадъчен материал са предназначени за износ извън страните членки.