Крайният срок за изпълнение на инвестиционните проекти, одобрени за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., ще бъде удължен с три години до 31 декември 2023 г.

Министерството: Започна приемът по подмярка 5.1 за животновъди

Това е една от основните промени, предвидени в проект за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Проектът е публикуван от аграрното министерство за обществено обсъждане, което ще продължи до 10 юни тази година.

„Удължаването на крайните срокове за изпълнение на проектите цели създаване на възможност за успешно реализиране на инвестиционните предложения“, коментира в доклад за промените зам.-министър д-р Лозана Василева.

Лозана Василева: „В част от наредбите за прилагане на мерките по ПРСР 2014-2020 е определен краен срок за изпълнение на одобрените проект, който изтича 2020 г. Крайният срок за плащания по ПРСР е 31 декември 2023 г. В тази връзка в изменение на ПРСР, одобрено от Европейската комисия на 27 април 2020 г., е предвидено крайният срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки да е не по-късно от 1 октомври 2023 г., освен ако не е предвидено друго в насоките за кандидатстване по конкретната процедура или в европейското законодателство.“

В проекта за промени в Наредбата също така е уредена възможността за оттегляне на вече преведена финансова помощ при пълен отказ от изплащане на финансовата подкрепа.  

Други изменения са свързани с правилото, че длъжници на държавата и общините нямат право на субсидии от ПРСР. Досега администрацията не е можела да се извършва служебна проверка за наличие на задължения към общината. Според промените ще бъде необходимо бенефициентите да представят такъв документ при подаване на искане за плащане.

В заключение д-р Лозана Василева обобщава, че в проекта на наредба са отразени промените в националното и европейското законодателство, както и в ПРСР 2014 – 2020 г. по отношение условията за възстановяване на финансовата помощ и на крайните срокове за изпълнение на проекти. Целта е да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на ПРСР.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.