Регистрираните земеделски производители, които не са ЕТ и са получили субсидии /финансиране/ през 2013 година, трябва да ги декларират пред НАП и да заплатят дължимия данък.

Субсидиите, получени през 2013 година, следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение № 3 – „Доходи от друга стопанска дейност”. В случай, че субсидията е предназначена за производството на непреработена селскостопанска продукция, физическите лица, регистрирани като земеделски производители, формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативно признати разходи.

Земеделците, които извършват дейност като еднолични търговци, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2013 година и доказаните разходи.

Срокът за деклариране на доходите за предходната година пред НАП  е до 30 април на 2014 година. 5% отстъпка  от данъка за довнасяне получават онези земеделски производители, които  изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и  внесат дължимия данък до края на април.

От НАП Добрич напомнят още, че земеделските производители, които започват, прекъсват или прекратяват дейността си, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство да подадат декларация в офиса на Агенцията.

Повече информация за декларирането на доходите и попълването на годишните данъчни декларации, земеделските производители могат да получат на информационния телефон на НАП - 0700 18 700.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!