Националният статистически институт (НСИ) обяви основните резултати от наблюдението на рботната сила през първото тримесечие на 2014 г. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 68%, или с 1 процентен пункт по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2013 година.

 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 59%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 13%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година. По данни на НСИ общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 894.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 46.5%.

 

От общия брой на заетите лица в България в селското, горското и рибното стопанство работят 179.3 хиляди души. През първото тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 433 хиляди души. От общия брой на безработните лица 59 хиляди търсят първа работа, като делът им намалява от 15.8% през първото тримесечие на 2013 г. на 13.6% през същото тримесечие на 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!