1,064 млрд. лв. държат земеделците в банките към края на първото тримесечие. Това показва статистика на Българската народна банка (БНБ) към 31 март 2020 г. Паричните средства в сектор "Селско, горско и рибно стопанство" са разпределени в малко над 23 000 депозита, като средният размер на влоговете е около 46 хил. лв.

Инвестирането в земеделска земя е алтернатива за запазване на спестяванията

Авоарите на стопанствата са 4% от всички средства на нефинансовите предприятия от различните сектори на икономиката в банковата система.

Най-голям брой - 11 600, са малките депозити, на стойност под 1 000 лв. В най-крупните влогове - за повече от 1 млн. лв., са вложени около 40% от общите средства на сектора в банките. Те са общо 415 млн. лв., разпределени в 175 сметки.

Както и в останалите икономически сектори, предпочитанията клонят към овърнайт инструментите, които дават възможност за повече гъвкавост, отколкото тези с договорен матуритет. 895 млн. лв. от средствата на земеделците, в над 21 000 депозита, са вложени в този тип сметки. 169 млн. лв. отлежават в близо 2 400 влога с договорен матуритет.

 

За последните 15 години средствата на земеделците, вложени в депозити, са нараснали над 8 пъти в номинално изражение. Към края на последното тримесечие на 2005 г. те са били близо 130 млн. лв., а средният размер на един влог - малко над 8 хил. лв. Увеличил се е и броят на депозитите в сектора, които тогава са били едва 15 600.