В ерата на глобална свързаност и бърз трансфер на информацията чрез автоматизиран обмен на данни е необходимо по нормативен ред да се създаде обединен регистър на поземлените отношения, представящ цифровата географска информация за поземлените имоти, техните собственици, договорните отношения за имотите, както и данни за историята на имотите и пр.
 
 
Това е записано в мащабен анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България, изготвен от агроминистерството. 
 
 
„Нормативно трябва да бъдат определени нивата на достъп до информацията, връзката с външни регистри или към други информационни системи, с цел да се намали административната тежест при провежданите процедури.
 
Предлагаме с бъдещ законодателен акт да се предвиди изрично, че описанието на единната система и модулите й, правилата за достъп до нея, свързаността й с информационни системи извън МЗХГ и отговорностите за поддържане на базите данни на отделните регистри в нея, могат да са предмет на наредба на министъра на земеделието, храните и горите“,се казва в анализа. 
 
 
Създаването на единна информационна система на МЗХГ, основна част от която трябва да бъде регистъра на поземлените отношения, се очаква да постигне следните цели: 
- Да подобри качеството на предоставяните от МЗХГ и структурите му услуги на земеделски стопани, граждани, общини, ведомства и пр. 
 
- Да осигури достъп до информационните ресурси на МЗХГ от страна на външните потребители, чрез автоматизирано извършване на услуги от един или няколко регистъра; 
 
- Да осигури навременен и без човешка намеса обмен на данни между съществуващите регистри при определени правила и условия;
 
- Да обедини данните за земеделските стопани – физически или юридически лица във „Фермерски регистър“; 
 
- Да осигури всеобхватна, актуална и достоверна информация за земеделския сектор в страната, което ще даде възможност за извършване на агростатистически анализи, съответно възможност за провеждане на адекватна и целенасочена политика за развитие на сектор „Земеделие“;
 
- Да осигури възможност за създаване на специализирана карта на земеделските земи и др.