Данните от проведеното от отдел „Агростатистика“ на МЗХ статистическо изследване показват, че през 2015 г. в земеделските стопанства са произведени 8.6 мил. тона зърно от житни култури при 1 836 хил. ха реколтирани площи. Над половината – 58%, от произведеното зърно е от пшеница – 5 млн. тона, реколтирано от 1.1 млн. ха, а 2.7 млн. тона – от царевица, добито от 499 хил. ха. Средният добив за страната при пшеницата е 453.2 кг/дка – със 7% по-висок от реколта‘2014. При царевицата за зърно средният добив е 540.9 кг/дка, като най-висок е добивът в Северен централен район – 605.4 кг/дка. В този район са най-високите средни добиви и при пшеницата, ечемика, овеса, слънчогледа, рапицата. 
 
През 2015 година засетите площи със зърнено-бобови култури се увеличават 9 пъти и са 10.6 хил. ха, а производството е 21.9 хил. тона (над 12 пъти увеличение в сравнение с 2014 година). Това се дължи основно на увеличените площи с фуражен грах за зърно – 9.1 хил. ха и производство от 19.1 хил. тона.
 
Реколтираните площи с маслодайни култури са 1 030 хил. ха, като се запазват на нивото от 2014 година (-1%). Производството на слънчоглед е 1.7 млн. тона, на рапица – 422 хил. тона, и на соя – 40 хил. тона. През 2015 година засетите площи със соя бележат значителен ръст и от 329 ха за реколта‘2014 достигат 36 хил. ха.
 
През стопанската 2014/2015 година са наторени с азотни торове 85% от засетите площи с пшеница, 38% – с комбинирани, а с хербициди са третирани 93% от площите. При основните полски култури се наблюдава по-широко използване на комбинирани торове в сравнение с реколта‘2014 за сметка на еднокомпонентните минерални торове.