От 4 май до 30 юни 2020 г. ще се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. 

Лозар с устойчиви мелнишки сортове: Не се плаша за реколтата

От Държавен фонд „Земеделие“ припомнят, че това е третата мярка от програмата, по която се открива прием през настоящата година. Първите две са „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“.

По мярката ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са застрахователни рискове като неблагоприятни приятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен и проливен дъжд и тежка суша), природни бедствия, както и загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител. 

За подпомагане могат да кандидатстват физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Важно условие е кандидатите да бъдат вписани като гроздопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). 

ДФЗ: „Преди подаването на документите производителите трябва вече да са застраховали реколтата си избрана от тях застрахователна компания.“

Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е процент от застрахователната премия в зависимост от вида застраховка, която са сключили. 

•    До 80% от стойността на застрахователните премии ще получават производители за застрахователни полици, които включват загуби, причинени от природни бедствия;
•    До 50% ще бъде подпомагането за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредител;
•    До 50% ще получават и лицата, сключили комбинирана застраховка за неблагоприятни климатични условия и природни бедствия.

Образци на документите за кандидатстване по мярка „Застраховане на реколтата“ са публикувани ТУК.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието. Същата се изготвя въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните 3 винарски години и за получените средни добиви от единица площ за същите периоди.

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ на адрес – София, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Нужно е стопаните предварително да си запишат час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.