Подмярката за иновации 16. 1 ще бъде отворена в началото на следващата година, съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. 
 
 
Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се очакваше да стартира до края на тази година с бюджет от 10 млн. евро.
 
„Отложихме я за началото на 2019 г., защото след като направихме подробен анализ, предложихме на членовете на Комитета по наблюдение да намалим максимално допустимия размер на разходите за едно проектно предложение и с решение на Комитета от 11 декември определихме максимален размер от 450 хил. евро за един проект“, обясни зам.-министър Василева.
 
Тя подчерта, че насоките за кандидатстване вече са във финален етап на подготовка. Предстои в началото на годината да се сформира тематична работна група, която ще ги обсъди. 
 
„Имаме гласувани критерии за подбор също от Комитет по наблюдение, така че предстои много скоро отваряне на мярката. Така, както е обявено в Индикативната годишна работна програма, бюджетът е 10 млн. евро“, допълни д-р Лозана Василева.
 
Министър Румен Порожанов уточни, че първоначално одобреният таван за един проект е бил до 1 млн. евро, а целта е да се включат много повече проекти и те да бъдат с по-голяма ефективност.