Обвързването на директните плащания с прилагането на екосхеми в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в периода 2021-2027 г. е една от темите на Съвета по земеделие днес в Брюксел, в който участват аграрните министри на страните членки.

AgriАнализ: Сценарий без обвързана подкрепа в ОСП след 2020 г.

„На срещата на министрите по земеделие се очаква политически дебат по темата за зелената архитектура, който да даде насоки на финландското Председателство за бъдещо изменение на съответните текстове в проекта на Регламент за Стратегическите планове“, съобщи земеделското министерство в редовния бюлетин за новата ОСП.

За подготовката на днешната среща на 8 юли беше проведено заседание на Специалния комитет по селско стопанство. Тогава стана ясно, че на дневен ред е дискусията по зелената архитектура на ОСП

Председателството на Финландия представи документ, с който припомня вече проведените обсъждания и постигнатия напредък по законодателното предложение, насочени към климата и околната среда.

В него са отбелязани и въпросите, които изискват допълнително обсъждане: екосхемите по Първия стълб на ОСП – по директните плащания, вписването на екоангажименти и евентуалното включване на малките фермери в тях. 

„Специалният комитет по селско стопанство изрази съгласие с важността на ОСП по отношение на околната среда и климата“, отбелязва съобщението.

Според експертите много от делегациите са изразили изрична подкрепа за повишаване на амбициите в тази посока, като голяма част от тях обвързват това с осигуряването на съразмерен бюджет, наличието на стимули, равнопоставеност между държавите членки и предоставяне на достатъчна гъвкавост за приспособяване на условията на национално ниво. 

„Редица държави членки подчертаха, че предварителните условия, обединяващи настоящото кръстосаното съответствие и зелени изисквания и въвеждащи допълнителни условия, трябва да са опростени, за да оставят възможности за стимули за фермерите за прилагането на еко-схеми“, отбелязват експертите. 

Информацията показва, че на този етап делегациите остават на различни мнения по отношение включването на дребните фермери в условията за екологичност.

Няма единомислие и за задължението на държавите членки да изготвят екосхеми в Стратегическите планове по линия на Първия стълб на ОСП. Отделни страни призовават за задължително определяне на минимален бюджет, насочен към екосхеми по Първия стълб.

Следете темата и на cap4us.agri.bg