До 15 юли кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 доказват, че насажденията им са в период на плододаване, припомнят от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Директни плащания: Вижте къде и колко е платено за Кампания 2020

Това важи за случаите, когато за подпомагане се заявяват нови площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, или се поема нов ангажимент по мярка 10 с дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайни насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията“.

Тук се включват и кандидатите, които стартират нови ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза.

ДФЗ: Оценката трябва да съдържа номерата на заявените за подпомагане по съответната мярка парцели от ИСАК. 

Такава оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения не се изисква, когато площите са земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията. 

Не е нужна оценка и когато описаните насаждения са създадени чрез одобрени или финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г. 

От ДФЗ информират, че са изпратили напомнителни писма на всички кандидати, заявили за подпомагане нови площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза или избрали да стартират нов ангажимент по мярка 10 и мярка 11. 

Писмата ще бъдат налични и в индивидуалната справка на всеки кандидат в СЕУ.