На редовното си заседание на 26 март парламентарната комисия по земеделие и храни ще подложи на обсъждане работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Фермер.БГ припомня, че проектът на промените в ЗСПЗЗ беше входиран в деловодството на Народното събрание (НС) на 30 януари. Предложеният законопроект предвижда основно изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и мерите от държавния и от общинския поземлени фондове.

 

В последния доклад по проектозакона на Комисията по правни въпроси е записано: „Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи съдържа три основни групи промени. Първата е относно въвеждането на допълнителни изисквания към лицата, които могат да придобият право на собственост върху земеделски гори и земи от горския фонд за земедерлско ползване. Втората е във връзка с реда и условията за отдаване под наем на пасища и ливади от държавния и общинския поземлени фондове. Третата засяга разширяването на дефиницията за обхвата на масивите за ползване на земеделски земи“.

 

За разрешаване на проблема с пасищата, за който алармират от месеци животновъди, е предложено изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи относно реда и условията за отдаване за ползване на пасищата и мерите от държавния и общинския поземлени фондове, с което се цели те да се отдават предимно на лица, отглеждащи пасищни животни.

 

В предложения законопроект е регламентирано, пасищата и мерите от ДПФ и ОПФ да се отдават под наем или аренда без търг на собственици или сдружения на собственици на регистрирани пасищни животни, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. В началото на март беше взето и решение за изменение на Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!