Колко кошера трябва да разположим в пчелина и как да изчислим тази стойност? Отговор на тези въпроси дава сайта Света на пчелите, позовавайки се на материали от Милен Петров, Атанас Атанасов, Ивайло Христаков от русенския университет.
 
На първо място, за да изчислим колко кошера е добре да разположим в пчелина, трябва да калкулираме възможностите на съответния район, като приток на нектар от медоностни растения.
 
Според учените дължината на полета на медоностната пчела може да достигне до 10км, но практиката е доказала, че при отстояния над 2км на пашата от пчелина, тя не е ефективана. Затова района за изчисление се свежда до радиус от 2 или 4 км диаметър около пчелина, което е около 2 000 дка площ. 
 
За определяне на броя на семействата се приема идеално състояние, когато съответната площ дава 100% нектар, който обаче не може да се усвои на напълно от пчелите. Редица фактори са причина нектарът да не се усвоява в идеалната стойност, затова условно се приема, че пчелните семейства могат да усвоят 50% от нектара на тази площ.
 
 
Усредененото количество мед, за един сезон на силно семейство, е 70-80 кг и ако се планира пчеларят да получи 20 кг стоков мед, за всяко семейство ще е необходим 90-100 кг мед за единица семейство. За да се получи броя на семействата за съответния район, трябва да се разделят 50% от запасите на нектар за дадената площ на общото количество мед, като ще получим броя на пчелните семейства, които могат да се отглеждат в дадения район т.е N = Pn / Q (брой семейства = площ / мед).
 
Ако в района има вече разположени други пчелни семейства, техният брой трябва да се извади от общия N - H = MN, за да се получи максималния брой семейства, които допълнително можем да разположим в района. В различните райони на страната добива на мед от 1 декар е различен и варира в големи граници. Нека да вземем например 20 кг мед от 1 декар.
 
2 000 дка X 10 кг = 20 000 кг
20 000 кг /100 кг = 200 бр.
200 бр. общо -150 бр. налични = 50 нови семейства
 
За съжаление липсата на достатъчно научно обосновани данни не ни дава точна представа за определяне на оптималния брой пчелни семейства за даден район, пишат експертите.
 
Според измерването на плътността на пчелните семейства в даден район да става по експериментален начин с поставянето на изкуствени хранилки в радиус от 2 км от пчелина, като се брои количеството пчели посетили хранилката за опеделен период от време.