Влизането на месец ноември обещава отварянето на приеми по три мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.). Това сочи последната актуализация на Индикативния график за прием на заявления за подпомагане през 2017 г., публикувана от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
Мярка 4.1.2
 
Актуализираният индикативен график по подмярката предвижда, стартиране на мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“.
 
Кандидатите по подмярката трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро  СПО и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
 
Мярка 4.2
Заложен е и прием помярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро. А максималният такъв, за един кандидат, за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.
 
Мярка 6.1
По индикативни данни се очаква и стартиране на приема по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент. Изплащането на сумите става на два пъти, под формата на единична премия, като първото плащане е в размер на 12 500 евро, след одобрение на молбата за подкрепа. Второ плащане също е 12 500 евро, но само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, включително увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.