Картофопроизводителите могат да отсрочват кредитите си. Заявления се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ от днес до 20 декември 2017 г.
 
 
Кредити могат да разсрочват всички животновъди, на които са били отпуснати кредити през периода 2008 – 2012 г., както и стопаните, получили заеми през 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 4 %.
 
Отсрочват се дължимите към 27 ноември 2017 г.:
 
   • главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите и свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2018 г.
 
  • главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2018 г.
 
   • главница по предоставени кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27 ноември 2018 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27 ноември 2017 г. лихва е възстановена преди подаване на заявление за отсрочване.
 
От възможността за разсрочване могат да се възползват единствено земеделците, които през стопанската 2016-2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът, и имат регистриран животновъден обект. Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар