В средата на миналия месец правителството внесе в парламента проект за промени в Закона за животновъдството, които са свързани главно с развъдната дейност. 
 
 
Комисията по земеделието и храните разгледа проекта на свое заседание преди празниците и го прие с пълно единодушие. В същото време народните представители направиха предложения за допълнения между първо и второ четене.
 
Депутати настояха в закона да се включат текстове, които да регламентират отношенията между фермерите и развъдните организации, както и техните права и задължения. Освен това препоръчаха в закона изрично да бъде записан статутът на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството като компетентен контролен орган.
 
Други народни представители поискаха разяснения защо от закона са отпаднали минималните критерии, на които следва да отговаря дадена порода, за да бъде определена като застрашена от изчезване. 
 
 
От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обясниха, че измененията са свързани с промяна на европейските изисквания, според които компетентен научен орган на всяка държава следва да определи съответните минимални критерии. Затова министерството е възложило на Селскостопанската академия да разработи методика за определяне на тези минимални прагове, която ще бъде представена в най-скоро време.
 
Според други депутати липсата на ясна дефиниция и критерии за определяне на степента на застрашеност на местните (автохтонни) породи, позволява нееднозначно тълкуване и съответно неправомерно изразходване на финансови ресурси. Те настояват за засилен контрол върху дейността на развъдните организации и за значително завишаване на имуществените санкции, предвидени в закона, които според тях са твърде ниски, за да осигурят дисциплиниращ ефект.
 
Председателят на комисията Десислава Танева увери, че направените от народните представители предложения ще бъдат обсъдени и взети предвид между първо и второ гласуване на законопроекта.
 

Ето и някои основни моменти от внесения проект за промени в Закона за животновъдството:

 
За признаване на организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма до министъра на земеделието, храните и горите ще се подава общо заявление. Част от официалните удостоверителни документи вече ще се проверяват по служебен път.
 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните в заявлението обстоятелства. 
 
С един месец се удължава срокът, в който сформирана за целта комисия следва да разгледа подадените документи. Регламентирана е възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност, както и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. 
 
 
Предвидено е, освен зооинженери, в разработването на развъдните програми да участват и научни работници, специалисти по съответния вид животни. В МЗХГ ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност.
 
Друга група промени е свързана с функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще следва да отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Предвидено е агенцията да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Дава се възможност агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации.
 
Ще се променят наименованието и съставът на националния съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, който вече ще се казва Национален съвет по генетични ресурси. В него освен председатели на развъдни организации и зооинженери, ще членуват служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на МЗХГ, както и учени от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област.