Предложенията за промени в организацията и финансирането на борбата с градушките са публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за обществено обсъждане. Документът представлява проект на нов Закон за превенция на неблагоприятни климатични събития в земеделието.
 
 
Аграрното ведомство обяви през март тази година, че предвижда въвеждането на задължителна годишна такса от 0.50 лв./декар за борба с градушките, съфинансиране на тази дейност от застрахователните дружества, които работят със сектора, както и преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие.
 
Публикуваният проект предвижда събирането на таксата да започне от 2019 г., като нейният размер ще се запази непроменен и през 2020 г. Според изчисленията, задължителните вноски, които ще се превеждат от всички стопани, получаващи подкрепа по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), ще осигуряват годишно по 13.5 млн. лв. Държавният бюджет ще участва във финансирането с 8.5 млн. лв. годишно, а застрахователните компании – с 6 млн. лв. годишно пред първите две години.
 
„От кръга на задължените лица са изключени собствениците или ползвателите на пасища, мери и ливади. По данни за кампания 2016 г. за прилагането на Схемата за единно плащане на площ, земеделските стопани, които обработват земя и трайни насаждения, са 61 473“, посочват мотивите на министерството по проектозакона.
 
Допълването на сегашната ракетна защита с предпазване на културите по самолетен способ и пълното покритие на аграрните площи в страната, се очаква да опазва от градушки земеделска продукция на стойност над 260 млн. лева годишно.
 
 
„Участието на застрахователния сектор във финансирането на системата за противоградова защита има своите основания, въпреки че делът на селскостопанското застраховане в общия застрахователен пазар на страната е незначителен – под 1%“, допълват мотивите.
 
Защитавана територия ще се увеличи от 17.2 млн. декара през 2017 г. на 22 млн. декара през тази година и ще достигне 90 млн. декара през 2019 г.
 
В мотивите се подчертават, че покриването на почти цялата територия на страната ще предпазва от градушки и населените места, което би понижило съществено риска от поражения от градушки и съответно размера на изплащаните от застрахователни компании обезщетения. 
 
„Така, като основа за определяне на размера на привлечените от застрахователния сектор средства може да бъде заложен процент от премийния приход на застрахователните компании по застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Щети по имущество“, е становището на министерството.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта на новия закон е до 23 юни тази година.