Какво и колко се отглежда в малките стопанства на България? Това е тема, по която често се спекулира. Затова Фермер.БГ реши да представи в кратък синтезиран вид официални данни от МЗХ и НСИ.

 

По данни от последното преброяване броят на земеделските стопанства е 370,5 хил., като в сравнение с 2007 г. те са намалели с 25%, главно поради голям спад на стопанствата с използвана земеделска площ ( ИЗП) до 5 хектара. Средният икономически размер на стопанствата в България е 6 847 евро СПО, което е 3,7 пъти по-ниско от средното за ЕС.

 

Малките земеделски стопанства, които за нуждата на новата ПРСР 2014-2020 са определени като стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО са 85 770, което е 23% от всички стопанства в България и те създават 24% от заетостта в земеделието. За периода 2007-2010 броят на малките стопанства намалява 34 хил. (28%), а постоянно заетите със земеделски дейности в тях намаляват с 82 хил. души (31%). Общият СПО в малките стопанства е 308.8 млн. евро, което е 12,2% от националния. ИЗП в малките стопанства е 204 хил. ха или около 5% от общата в България, като се наблюдава трайна тенденция за нейното намаляване.

 

На малките стопанства се падат близо една четвърт от площите заети с пресни плодове и зеленчуци и трайни насаждения (2010 г.). Преобладаващата част от малките стопанства (83,5%) отглеждат селскостопански животни. В тях общо се отглеждат 228,2 хил. животински единици, което представлява 19,9% от общият брой в България. Малките стопанства, отглеждат 22,1% от млечните крави в България, 30,6% от овцете, 26,6% от козите. В малките стопанства са 54,1% от пчелните кошери. Дейността на малките стопанства е от решаващо значение за запазване на формирания ландшафт, на местната култура и балансираното социално и териториално развитие на страната.

 

През периода 2007-2012 г. се наблюдават значителни промени в отрасловата структура на земеделието. Делът на растениевъдството в брутната добавена стойност нараства от 56% през 2007 г. на 69% през 2012 г. и съответно делът на животновъдството спада. През периода стойността на крайната продукция в растениевъдството нараства по текущи цени с 70,7%, докато в животновъдството е отбелязан лек спад – 2,3%.

 

През 2007-2012 г. има постоянен спад на площите с трайни насаждения, докато площите със зеленчуци са стабилизирани, но на много ниско ниво (24,8 хил. ха.). Делът на зеленчуците в стойността на крайната продукция от отрасъл земеделие намалява от 16% през 2007 г. до едва 3% през 2012 г., а на плодовете - от 7% на 4%.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!