Преди месец стартира прие приемът на проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г.
 
 
Подмярката предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства. 
Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
Вече са се натрупали и въпроси по темата от страна на желаещи за кандидатстване. 
 
Въпрос: Преди 8 години кандидатствах по мярка 141, сега мога ли да кандидатствам по подмярка 4.1.2? 
 
Отговор: Няма ограничение за кандидати, които са одобрени за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ да подадат проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".
 
Въпрос: Шипката е многогодишна медицинска и ароматна култура. Попада ли в списъка в изчисляване на СПО към „Други етерично-маслени и лекарствени култури"?
 
Отговор: Съгласно условията на т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия за кандидатстване, кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство", „Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към условията за кандидатстване. Културата „Шипка“, се отнася към „Други етеричномаслени и лекарствени култури“ и е допустима за подпомагане.
 
Въпрос: Имам 145 овце майки мога ли да кандидатствам за мярка 4.1.2.Кандидатствала съм за мярка 6.3 и бях одобрена. Сега ми са необходими средства за построяване на кошара.
 
Отговор: Бенефициенти одобрени по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) са допустими, ако отговарят на условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия за кандидатстване.
 
Кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури", съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към условията за кандидатстване. Земеделски стопанства в сектор "Животновъдство" са допустими за подпомагане, само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
 
 
Кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: eumis2020.government.bg, а приемът е до 17:30 часа на 22.10.2018 г.
   
Въпросите се задават на електронната поща: [email protected]