Ако се работи с добро темпо, новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) трябва да бъде готова в срок. Това каза пред Фермер.БГ Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) след заседание на Тематичната група по писане на ПРСР.

От Министерство на земеделието и храните са предоставили на Тематичната група ориентировъчните бюджети по всяка от мерките на програмата. Трудностите идват от това, че  бюджетът на  ПРСР 2014-2020 за следващия програмен период е много по-малък, а в същото време има много повече приоритети, заложени за изпълнение в нея, коментира Тодоров.

Например настоящите мерки 121, 123 и 125 са обединени в една мярка – Инвестиции в материални активи. Средствата за тази нова обединена мярка са с близо 20% по-малко в сравнение с бюджетите на трите мерки в настоящата ПРСР 2007-2013.

Според Тодоров е важно да се отбележи, че при разработването на ПРСР на първо място страната ни трябва да се съобрази с приоритетите, заложени от Европейската комисия, сред които са повече средства за агроекологични плащания (30% от общия бюджет при 25 до момента); за широколентов интернет, къси вериги на доставки и др.

Очаква се окончателното одобрение на ПРСР от Брюксел да бъде през месец септември, след което ПРСР трябва да се узакони чрез наредби в националното законодателство. От АЗПБ предлагат писането на Наредбите да започне наред с одобрението от Брюксел, защото много по-лесно е да се нанесат корекции в тях, ако се наложи, отколкото тепърва да започне разписването им. Това ще позвли при окончателно одобрение на ПРСР от Брюксел, да започне веднага приема на проекти по мерките, посочи Ивайло Тодоров.

След вчерашната среща на Тематичната група е станало ясно още, че ще има Мярка за хуманно отглеждане на свине и птици.

От АЗПБ настояват да се изведе като приоритет преработката на зърно, тъй като България в момента е нетен износител на зърно. Според АЗПБ чрез тази мярка ще се стимулират както зърнопроизводителите, така и други инвеститори да преработват зърното и то да се изнася като готов продукт – фуражи, брашно, рафинирано олио и др.  

В ПРСР ще се даде възможност за кандидатстване за колективни инвестиции – т.е. Групи производители да кандидатстват за инвестиции за общо ползване, за което ще се дава допълнително стимулиране. Българската държава трябва да определи кой има право да кандидатства за тези колективни инвестиции, а предложението на АЗПБ е това да бъдат Организации на производителите.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!