Първият прием от новата лозаро-винарска програма тръгва от днес. Разговаряме с Иванка Багдатова-Мизова, зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за това какво е важното за лозарите и как те могат да се възползват от възможностите в програмата. 
 
 
- Днес тръгва първият прием по новата лозаро-винарската програма. Какво показват данните от прилагането на предходните две програми –  от гледна точка на интереса към тях от страна на земеделските стопани?
Да, днес се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Бюджетът за финансова 2019 г. е близо 22 млн. лв. (21 802 818 лв.), а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. (28 521 112 лв.). Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.
 
Възможностите за модернизиране на лозовите масиви, които се предоставят по мярката за преструктуриране и конверсия са добре познати на стопаните, тъй като тя се прилагаше и в предходните две лозаро-винарски програми. Най-успешна, като реализирани дейности по мярката, беше изминалата 2018 г. При годишен бюджет от над 50 млн. лв. бяха изплатени над 46 млн. лв. по 280 сключени договора, което прави 91,38%. 
 
Считам, че мярката успешно покрива заложените в нея цели, а именно – приспособяване на производството на винено грозде към динамиката на свободния пазар, повишаване на доходите в сектора, предпазване на селските райони от обезлюдяване, и не на последно място - насърчаване на младите гроздопроизводители. Прилагането й допринася за устойчивостта на конкурентоспособността на стопанствата, защитава природните ресурси и околната среда, балансирано развитие, обновяване на
производствения потенциал в лозарството, поддържане и изграждане на неговата модерна и конкурентна структура.
 
 
Постигнатите добри резултати, които днес отчитаме, са вследствие на доброто сътрудничеството и работата по усъвършенстване на националната регулаторна рамка между институциите, както и на оптимизиране на процесите по администриране на мерките на Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор.
 
- Какво е важно за знаят лозарите, които искат да бъдат подпомогнати по мярката за преструктуриране и конверсия на винени лозя?
По време на първия прием по мярката ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г.
 
С мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” ще се заменят по-ниско качествени винени сортове лозя с по-конкурентни. Земеделските стопани ще имат възможност за въведат нови по-съвременни техники на управление на лозята. Всеки производител сам ще избира подходящите дейности за преструктуриране и по този начин ще може да осигури оптимално адаптиране на производството към пазарните условия.
 
Преструктурирането на винените лозя остава като важна стъпка към по-нататъшни подобрения на производствения потенциал, като по този начин се постига повишаване на средното качество на суровини и подобряване на конкурентоспособността на производителите. 
 
Прилагането на мярката допринася за създаване на работни места, като това рефлектира върху укрепването на социалната структура. Подпомагането на дейностите в лозарските стопанства, които произвеждат качествени сортове грозде, в това число и тези, които са насочени към биологичното производство, насърчава опазването на околната среда. Модерните технологии и съвременната агротехника щадят природните ресурси и допринасят за тяхното съхранение за поколенията. Мярката ще увеличи дела на лозята, поддържани по методите на биологичното производство, което ще допринесе секторът в страната да се развива спрямо тенденциите за осигуряване на качество, надеждност и ефективност на производството.
 
Основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи финансиране. Няма да се субсидират дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години.
 
Няма да бъдат подпомагани и дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на площите с насаждения, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.
Максималният размер на всички разходи по проект или проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия“, подадени от един кандидат в рамките на един прием е 3 000 000 лева
 
- Какви нови мерки са включени в програма, от които винопроизводителите ще могат да се възползват до 2023 г.?
Новите мерки в програмата са две - „Инвестиции“, с бюджет за 2019 от 16,6 млн. лева и „Застраховане на реколтата“, която разполага с бюджет от 2 млн. лева. Те са заложени не само с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, но и за подобряване процеса на управление на риска.
 
Винопроизводителите очакват отварянето на приема по мярка „Инвестиции“ с огромен интерес. Чрез нея ще бъдат подобрени общите резултати на винарските предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, което от своя страна ще доведе до повишаване на тяхната конкурентоспособност. С оглед постигането на тези цели се предвижда изпълнението на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи.
 
Това включва закупуване на съоръжения за преработка и инфраструктура на винарските изби. Допустими за подпомагане са инвестиции за софтуер, предназначен за  оборудването за преработката на грозде, за контрол на ферментацията. Ще се подпомага и оборудване за управление на отпадните води. 
 
- Какви дейности ще се подпомагат за подобряване на инфраструктурата в избите?
По отношение на инфраструктурата по мярката ще се финансират дейности, свързани с изграждане на помощни съоръжения за съхранение, смесване и стареене на виното. 
 
 
Осъществяваните инвестиции ще допринесат и за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и повишаване на глобалната енергийна ефективност. Финансирането на дейностите по марката дава отражение на политиките по опазване на околната среда и създаването на устойчиво управление на енергийните запаси на страната.
 
По мярка „Инвестиции“ максималната стойност на един проект не може да надвишава 600 000 евро.
Мярка „Застраховане на реколтата“ цели запазването на доходите на производителите на грозде при загуби в реколтата, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители. По този начин ще се осигури относителна стабилност в сектора и производителите ще могат да упражняват своята дейност с по-голяма сигурност, което ще допринесе за полезния отпечатък на производството на винено грозде.