По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Васил Грудев по време на Международна конференция по прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). 

Как да се дигитализират селските райони и що е то smart villages?

Той подчерта, че средствата се предоставят по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г.

До момента по подмярка 19.2 са постъпили 373 процедури, по които проектните предложения наброяват близо 1 800, информираха от пресцентъра на фонда.

Разпределението на процедурите по подмерки е следното:

    • 89 процедури по подмярка 7.2

    • 86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2

    • 59 процедури по подмярка 4.2

    • 64 процедури по подмярка 6.4.1

    • 33 процедури дизайнерски мерки на МИГ

    • 42 процедури по други мерки и подмерки (7.5, 8.6 и други)

  От постъпилите 373 процедури 234 са с приключени и имат подписани тристранни договори. Останалите 139 процедури са в процес на обработка, каза още Грудев. 

 Той призова участниците във форума да бъдат по-активни и инициативни в предложенията, които предстои да изпратят до ЕК във връзка с подхода за следващия програмен период. Той изтъкна, че политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС ще бъде приоритет.

 Подходът ВОМР има за цел да популяризира местната икономика и култура. Той се явява най-силният инструмент, чрез който малките населени места могат да се развиват и да се модернизират. Чрез него се предоставя правото на местната общност сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени инвестициите, каза още изпълнителният директор на ДФЗ- РА.