Темата за нелоялните търговски практики остава една от най-актуалните в Европейската комисия (ЕК). Все повече обаче се говори за кооперациите и групите производители, които ще заемат една от най-важните роли в борбата с нелоялните търговски практики. Именно те ще имат възможността да заемат мястото на движеща сила, като определят договореностите с различните търговци.
 
На 12 април ЕК предложи да се въведе ново законодателство във връзка с нелоялните търговски практики. Целта на изменението е да подобри позициите на малките и средни фермери във веригата за доставка на храни, припомниха експерти от DG “Agri”.
 
Предложението на Комисията е да се въведе законодателен акт на ЕС, във формата на директива, за да се даде възможност на страните-членки да напаснат регулациите спрямо конкретната държавна политика. 
 
 
[news]
Въпреки че много от държавите членки на ЕС вече прилагат различни правила за справяне с нелоялните търговски практики, в някои от тях все още липсват такива или пък до голяма степен са неефективни. С предложението на ЕК ще се цели осигуряването на стандартно ниво на защита във всички държави от ЕС. Именно тук е и мястото на кооперативите. 
 
На среща с медиите в Брюксел стана ясно, че като нелоялна търговска практика няма да се счита различната договореност на един търговец, с фермери от различни страни-членки. Затова каква ще е ефективността на търговските отношения и нивата на договореност, ще зависи от съответните сдружения, с ясни позиции, в различните страни-членки, коментират експерти.
 
 
В документа от ЕК се предлага да бъдат забранени следните нелоялни търговски практики: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти.
 
Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни продукти, продавани от купувача.