Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предлага законодателни изменения, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване. Това заяви земеделският министър Десислава Танева по време на заседание на Консултативен съвет по зеленчукопроизводство и овощарство, който се проведе чрез видеоконферентна връзка. 

Кранчето на водата за напояване все повече се затяга (ГРАФИК)

Предложението е изпратено от ресорното ведомство до Министерство на околната среда и водите относно подготвяните промени в Закона за водите. То цели да стимулира земеделските производители към оптимално и пълно използване на други източници за напояване извън съществуващите в момента.

Предложението предвижда облекчаване на административните процедури и разширяване използването на подземни и повърхностни води за напояване и други земеделски нужди. 

В документа се предлага увеличение на обема на водата за напояване, за която ще важи уведомителен вместо разрешителен режим. Ще се разшири и обхватът на лицата, за които това е валидно. Към момента само физически лица – собственици или ползватели на недвижим имот в границите на населените места, имат право на безвъзмездно водовземане.

С предложението се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб.м на денонощие за земеделски цели. 

Предложените количества са съобразени със средните норми за напояване на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури. Освобождаването от такса пък ще даде възможност на стопаните да инвестират в модернизацията и изграждането на съоръжения за водовземане и напояване.