Проучване Евробарометър показва, че над ¾ или 77 % от гражданите на ЕС смятат, че новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. е от полза за всички граждани на ЕС. Повече от 90% от европейците поддържат основните насоки на новата ОСП - като например по-справедливи и целенасочени помощи (92%) и установяването на връзка между финансовата помощ, предоставяна на фермерите, и съблюдаването на земеделски практики, благоприятни за околната среда или т.нар. „екологизиране“ (91%).

 

Това са някои от основните заключения от проучване Евробарометър относно ОСП, публикувано днес от Комисията. Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Тези резултати потвърждават значението, което европейците отдават на подкрепата за селското стопанство и селските райони. Те показват също голямата симбиоза между насоките на реформираната ОСП и очакванията на гражданското общество. Тази важна и силна връзка между гражданите и фермерите ще бъде подсилена благодарение на новата ОСП, която ще направи осезаеми и ще увеличи общите социални, екологични и икономически ползи от европейското селско стопанство за обществото като цяло и за ежедневието на всеки европейски данъкоплатец“.

 

Останалите тенденции, установени чрез проучването, са:

 

► Европейците отдават все по-голямо значение на селското стопанство. Те го смятат, наред с развитието на селските райони, за много важен залог за бъдещето (53%, което е увеличение със 7 пункта спрямо 2009 г.). Огромното мнозинство смята също така за важно да се гарантира разнообразието на селскостопанските и хранителните продукти в ЕС.

 

► Повече от 80% от европейците подкрепят основните цели на ОСП — независимо дали става дума за гарантиране на продоволствената сигурност, по-балансирано развитие на селските райони или за подпомагане на младите фермери.
Тази подкрепа е още по-голяма що се отнася до основните насоки на реформата: 91% от анкетираните (това е увеличение с 4%) възприемат свързването на финансовата помощ, предоставяна на фермерите, със съблюдаването на благоприятни за околната среда земеделски практики като нещо положително, а 92% (увеличение също с 4% спрямо 2009 г.) одобряват по-справедливото и целенасочено предоставяне на помощ на фермерите.

 

► Мнозинството граждани на ЕС се изказват положително за помощта за фермерите и за дела ѝ в бюджета на ЕС. 45 % от европейците смятат сумата на помощта за фермерите за адекватна, 26% - за твърде малка, а 13% - за твърде голяма.
Според 91% от европейците е важно да се подкрепят уязвимите земеделски стопанства, изпитващи трудности поради климатични, санитарни или икономически фактори, а близо 50% определят този подход като много важен (48%).

 

► 64% от европейците са запознати с подкрепата, която ЕС оказва на фермерите в рамките на ОСП, докато при предишното проучване през 2009 г. едва 41% от европейците изобщо бяха чували да се говори за ОСП. Мнозинството европейци (61%) са наясно, че доходите в земеделието са по-ниски от тези в останалите сектори на икономиката.

 

Що се отнася до информацията за потребителите, допитването показва, че европейците обръщат голямо внимание на качеството на хранителните продукти като мляко и някои видове месо и че имат значителни очаквания относно проследимостта. Повечето анкетирани (53%) дори са готови да платят малко повече за продукти, върху чиито етикети има информация за техния произход.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!