Европейският Парламент (ЕП) организира за втори път конкурс за млади фермери, озаглавена "Европейска награда за млади фермери".Съюзът за иновации, водещата инициатива на стратегия Европа 2020, посочва ключовата роля на иновациите за конкурентоспособността на селскостопански сектор, който е в състояние да отговори на големите предизвикателства пред обществото, като например изменението на климата и устойчивото снабдяване с качествени храни.

 

Една от целите на тази инициатива е високaта производителност на селското стопанство, гарантирайки сигурни и редовни доставки на храни, фуражи и биоматериал (съществуващи или нови продукти), които поддържат околната среда, адаптираща се към изменението на климата и намаляването на последиците от него. Ролята на младите земеделски производители е от основно значение за живота в селските райони и стопанствата. Според статистиката, младите земеделски производители представляват 10% от селскостопанския сектор на Европейския съюз.

 

Идеята на Европейска награда за млади фермери е да се фокусира върху централната роля на младите земеделски производители в селските райони, да направи по-видими иновативните подходи, които те предприемат за развитието на селското стопанство и диверсификацията.

 

Член 1 - Общи условия

Целта на наградата за младите фермери е да насърчи положителния им имидж и да се разгледат техните дейности, характеризиращи се с иновации, устойчивост и пазарна ориентация.

 

Член 2 – Наградата

2.1 Обхват

Наградата се организирана от Европейския Парламент, като е отворена за всички европейски фермери под 40-годишна възраст.

2.2 Критерии

Наградите ще бъдат връчени в съответствие със следните критерии:

2.2.1. Използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион.

Секторът на иновациите може да включва работа или организационни методи, въвеждане на нови форми на технологии, които водят до промени във връзка със съществуващите технологии. Иновацията може да се състои от адаптиране или модернизиране на традиционна технология

Иновационни дейности, базирани върху земята, могат да включват използването на методи (технически или организационни) в географски район, където те не са били използвани преди това.

2.2.2. Прехвърляне на иновациите.

Иновациите не трябва да бъдат ограничени до една единствена ферма, a трябва да има влияние или въздействие върху всички стопанства в същия производствен сектор, регион или връзки на района с външния свят.

Иновацията засяга не само производството в стопанството, а също така и опаковките на продуктите, каналите за разпространение и методите за износ на селскостопанските продукти.

2.2.3. Поддържане на иновациите.

Иновациите трябва да бъдат икономически и/или социално изпълними. Te трябва да имат определена продължителност и трябва да са устойчиви във времето, за да имат ефект, вместо да се появяват и да изчезват в кратък период от време.

2.3 Награда

Ще бъдат раздадени три награди:

Най-добър проект – 10.000 €

Най-устойчив проект - 7.500 €

Най-иновативен проект – 7.500 €

Наградените също ще се възползват от комуникацията и публичността на наградата на равнище ЕС, която ще даде по-добра видимост за примери за добри практики и "ноу-хау" в иновациите на младите фермери.

Също така, техните реализирани проекти ще бъдат представени на уебсайтовете на Европейските институции.

2.4 Решение и връчване на наградите

Журито ще проведе среща в Брюксел, в съответствие с установения календар, за да определи победителите. Решението ще бъде взето в съответствие с процедурата, предвидена в членове 3 и 6.

2.5 Национална допустимост на заявленията

Евродепутатът може да избере национална организация на младите земеделските производители като партньор.

Ролята на партньора ще се състои в организирането на всички заявления на национално равнище в съответствие с критериите на този вътрешен регламент и установените правила.

Организацията на младите земеделски производители, заедно с евродепутатa, ще избере един проект, който да бъде представен за Европейската награда. Заявлението на избрания проект трябва да се подава на официалните европейски езици, плюс максимум 2 страници резюме на английски език. Формулярът за кандидатстване ще бъде предоставен от Организационния комитет.

2.6 Допустимост на заявленията в Европейския Парламент

Журито е съставено от вътрешни и външни представители, които ще определят победител на база на одобрените по документи кандидати, подбрани и представени от Oрганизационния комитет.

Организационният комитет ще изготви списък на всички получени заявки за участие.

Всички получени документи, които не отговарят на изискванията на член 2, са невалидни и следователно недопустими за наградата.

 

Член 3 - Журито

3.1 Роля
На журито ще бъде възложено да вземе решение за връчване на наградите, както е посочено в член 2.

3.2 Състав
Журито ще се председателства:
Г-н Joseph Daul, председател на групата на ЕНП
Членове:
• един член от Европейската комисия
• един член от ЕИСК - Европейски икономически и социален комитет
• един член от ЕКМФ - Европейския комитет на стопанства на млади фермери
• един член от COPA - COGECA
• един член отSteyr Traktoren


3.3 Обсъждане

Въз основа на предварително разглеждане и подбор от страна на организационния комитет, журито ще анализира списък и ще вземе решение кому да бъде присъдена награда, както е посочено в член 2.

Решенията на журито не подлежат на обжалване и се вземат въз основа на обикновено мнозинство от гласовете.


Член 4 – Организационен комитет

4.1 Роля

Организационният комитет на Европейската награда за млади фермери ще бъде създаден, за да извършва предварителна проверка на всички получени записи, въз основа на критериите за допустимост, определени в член 5. Той подпомага журито в неговите обсъждания.

В ролята си на подпомагане на журито, организационният комитет си запазва правото да провери на място посочените твърдения в приложенията.


Член 5 – Заявленияна национално ниво

5.1 Допустимост на заявленията

Ще бъдат разгледани само проектите с валидно заявление за участие в съответствие с изискванията, предвидени в този член.

Ще бъде изготвен списък на всички заявления и ще следи за това проектите напълно да отговарят на критериите за допустимост.

Всяка получена кандидатура, неотговаряща на изискванията на член 2, ще се счита за невалидна и следователно няма да бъде допусната до следващия етап на конкурса.


5.2 Структура на заявлението за участие

Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, което да се състои от следните документи:

• Името и данните за контакт на младия фермер, подаващ заявлението;

• Кратко описание на стопанството и мотивация за земеделието;

• Представяне на реализирания проект на младия фермер, което не трябва да надвишава 3 страници и трябва да отговаря на критериите, посочени по чл. 2.2;

• Може да бъде предоставен допълнителен материал (DVD, снимки, брошури и т.н. …)

5.3 Подаване на заявления

 

Всички документи на реализираните проекти и заявления на национално ниво трябва да бъдат подадени до 20 декември 2013 на e-mail адреса на евродепутата – посланик на младите фермери за страната си. Заявленията се подават на български език на и-мейл: [email protected]

 

На национално равнище евродепутатът Мария Габриел в партньорство с Националната асоциация на младите фермери в България /НАМФБ/ ще извършат селекция на подадените заявления в съответствие с критериите за допустимост, посочени в регламента на наградата. От допуснатите проекти ще бъде определен един от България, който да бъде представен на журито в ЕП за Европейската награда.

 

Член 6 – Оценка на кандидатурите

Организационният комитет ще разгледа всички документи и заявления за Европейската награда за млади фермери и ще изготви списък с всички допуснати кандидатури.

Всички получени заявления, които не отговарят на изискванията на членове 2 и 5, няма да бъдат валидни и следователно са недопустими.

Въз основа на прегледа и подбора, Организационният комитет ще изготви кратък списък, както е посочено в член 2.

Журито се състои от вътрешни и външни представители (виж член 3), които ще определят победителя, базирайки се на селекцията на одобрените по документи кандидати, представен от Организационния комитет.

Решенията на журито не подлежат на обжалване и се вземат въз основа на обикновено мнозинство от гласовете. В случай на равенство, председателят на журито ще пристъпи към квалифицирано гласуване. Журито ще бъде подпомагано при своите разисквания от членовете на Организационния комитет в качеството им на наблюдатели, но те нямат право на глас (вж. член 4).

 

Член 7 - Резултати и връчване на наградите - Определяне на победителите

След прегледа и обсъжданията, председателят на журито ще предаде информацията относно печелившите проекти от всички страни членки на Организационния комитет в подготовката за официалната церемония по награждаването.

Председателят на журито ще уведоми победителите. От тях се очаква да се въздържат от съобщаване или каквото и да е публично изявление за наградата преди официалната церемония.

 

Член 8 - Предоставяне на информация и медийно отразяване на печелившите

Резултатите от наградата ще бъдат широко оповестени. Информацията се предоставя на равнище на ЕС от Европейския Парламент и на равнище на държава-членка от евродепутата – посланик на младите фермери за страната си или организацията на младите земеделски производители, като се използват всички налични медийни и публични инструменти.


Член 9 - Напомняне на условията за участие в конкурса

Участието за награда води до спазване и приемане на условията на настоящите правила от страна на участниците и спазване на процедурите, предвидени по-горе, в различните етапи и по време на официалната церемония по награждаването.

 

Ключови дати през 2013/2014 г.:

Всички документи и заявления на национално ниво трябва да бъдат подадени до 20 декември 2013 на e-mail адреса на евродепутата – посланик на младите фермери за страната си;

Избраният проект от всяка страна членка трябва да бъде изпратен до 9 януари 2014 на e-mail адрес: [email protected];

Разглеждане и решение на журито – 19 януари 2014;

Прием на младите фермери- 28 януари 2014;

Конгрес на младите фермери и церемония по награждаването - 29 януари 2014.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!