Европейската комисия предлага регламент, който значително ще улесни достъпа на органични и получени от отпадъци торове до единния пазар на ЕС, като ги постави на равни начала с традиционните, неорганични торове. Това ще създаде нови пазарни възможности за новаторските предприятия, като в същото време ще доведе до намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия и щетите върху околната среда, се казва съобщение на Комисията.
 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Много малка част от огромните количества биологични отпадъци се преработват в ценни продукти за наторяване. Въпреки че нашата промишленост би могла да ги оползотвори и да извлече съдържаните в тях хранителни вещества, нашите земеделски стопани използват торове, произвеждани с вносни ресурси или чрез енергоемки процеси. Новият регламент ще ни помогне да превърнем проблемите във възможности за земеделските стопани и за бизнеса.“
 
С регламента се въвеждат общи правила за преработката на биологични отпадъци в суровини, които могат да се използват за производство на продукти за наторяване. В него се определят изискванията за безопасност, качество и етикетиране, на които продуктите за наторяване трябва да отговарят, за да могат да се продават свободно в целия ЕС. Преди да могат да поставят маркировката „CE“, производителите ще трябва да докажат, че техните продукти отговарят както на тези изисквания, така и на пределните стойности за органични и микробни замърсители.
 
Новите правила ще се прилагат за всички видове торове, за да се гарантира най-висока степен на опазване на почвите. Регламентът въвежда строги пределни стойности за кадмий във фосфатните торове. След 3 години тези стойности ще бъдат намалени още повече — от 60 mg/kg на 40 mg/kg, а след 12 години — на 20 mg/kg, като по този начин ще се ограничат рисковете за здравето и околната среда.
 
Тъй като някои продукти за наторяване не се произвеждат, нито търгуват трансгранично в големи количества, Комисията предлага да се въведе незадължителна хармонизация: в зависимост от своята бизнес стратегия и вида на продукта производителите могат да решат дали да поставят на продукта си маркировката „CE“, така че да се търгува свободно в рамките на единния пазар въз основа на общи европейски правила, или да търгуват с него съгласно националните стандарти, основани на взаимно признаване в рамките на единния пазар. По този начин се гарантира отчитането на принципите на по-добро законотворчество и субсидиарност.