Четири основни регламента на ЕС относно новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2014-2020) бяха публикувани в Официалния вестник на ЕС (Директни плащания, Механизми за управление на пазара, Развитие на селските райони, Хоризонтален регламент). Тези законодателни текстове отразяват политическото споразумение между Европейската комисия, Съвета на министрите на земеделието на ЕС и Европейския парламент, постигнатии по-рано през тази година.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти


Тъй като квотите за мляко изтичат през 2015 г., реформата на ОСП 2014-2020 предвижда края на режима за квоти за захар на 30 септември 2017 г., като потвърждава решението за захарта на реформата от 2005 г. и същевременно дава допълнително време на сектора да се адаптира. Това ще подобри конкурентоспособността на производителите от ЕС на европейския и световния пазар (тъй като износът на ЕС е ограничен от правилата на СТО).

[news]
Освен това ще се осигури дългосрочна перспектива на сектора. Голямото предлагане на пазара в ЕС на разумни цени също ще е от полза за междинните и крайните потребители на захар. За повече сигурност стандартните разпоредби за споразумения между захарни фабрики и производители на захар ще бъдат запазени. В периода след края на квотите помощите за частно складиране за бялата захар ще бъдат запазени. Повечето развиващи се страни ще продължат да се ползват от неограничен безмитен достъп до пазара на ЕС.
 

По отношение на производството на вино споразумението е съобразено с реформата от 2006 г. за прекратяване на правата за засаждане на винени сортове лози до 2015 г. и въвеждане на система за разрешения за засаждане на лози от 2016 г. — по препоръка на групата на високо равнище за виното от миналия декември, като растежът е ограничен до 1% на година.
 

Други изменения в правилата на общата организация на селскостопанските пазари имат за цел подобряване на пазарната насоченост на селското стопанство на ЕС, предвид засилената конкуренция на световния пазар, при осигуряване на ефективни предпазни механизми (заедно с преки плащания и възможности за управление на рискове в областта на развитието на селските райони) за селските стопани в контекста на външна несигурност Съществуващите системи за публична интервенция и помощи за частно складиране са преразгледани, за да бъдат подобрени гъвкавостта и ефективността им, например чрез технически корекции за говеждото месо и млякото. За млякото, тези промени — удължаване с 1 месец на срока за изкупуване, автоматични търгове за масло и SMP над таваните, увеличаване на тавана за маслото на 50 000 тона и възможното частно складиране за SMP и някои сирена със ЗНП/ЗГУ — се добавят към „Пакета за млякото” от 2012 г., който е включен в регламента, и укрепват позициите при преговори на производителите.

Освен това се въвеждат нови предпазни клаузи за всички сектори, които ще позволят на Комисията да взема спешни мерки при общи смущения на пазара, като например мерките по време на кризата с бактерията E. Coli през май-юли 2011 г. Тези мерки ще се финансират от резерва за кризи, попълван чрез годишно намаляване на преките плащания. Средствата, останали неизползвани за кризисни мерки, ще се връщат на стопаните през следващата година. При сериозно неравновесие на пазара Комисията може също да упълномощи организациите на производители или междубраншовите организации при спазване на специални ограничения да вземат определени колективни временни мерки (напр. оттегляне от пазара или съхранение от частни оператори) за стабилизиране на засегнатия сектор.
 

Схемите за предлагане на плодове и мляко в училищата (Училищен плод) ще бъдат удължени, а годишният бюджет на схемата за плодове се увеличава от 90 на 150 милиона евро на година.

За да засили позицията на производителите при договаряне в хранителната верига, Комисията търси начини за по-добра организация на секторите с няколко ограничени дерогации от правото на ЕС за конкуренцията. Правилата за признаване на организации на производителите и междубраншови организации вече обхващат всички сектори, като допълнителни възможности за учредяване на подобни организации се прехвърлят към средствата за развитие на селските райони (вж. по-долу). Освен това се предвижда възможността селскостопанските производители да се договарят колективно за доставки на зехтин, говеждо месо, зърнени храни и някои други земеделски култури при определени условия и ограничения. Комисията ще осигури насоки за потенциалните въпроси, свързани с правото за конкуренцията. Производителите на видове шунка със защитено географско указание или защитено наименование за произход могат да регулират предлагането на своя продукт на пазара при определени условия.


От съображения за опростяване и пазарна ориентация се прекратяват редица малки или неизползвани схеми (помощи за използване на обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах в животински фуражи и казеин, обвързана помощ за отглеждане на копринени буби).
 

Очаквайте продължение!

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!