Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) представи индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ до края на месец юни. До края на месеца НССЗ ще приема фермери в Силистра, Смолян, Хасково и Пазарджик на определените в индикативния график дати. 
 
НССЗ започна да изготвя безплатни проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ПРСР, след обнародването в Държавен вестник на наредбата за прилагане на подмярка 6.3. и издаване на заповед за стартиране на приема на проекти. 
 
На този етап това е единствената съветническа организация, определена в Наредбата и одобрена от ЕК да предоставя консултантските услуги на малките земеделски стопанства.
 
Индикативен график на НССЗ до 30 май 2016
 
 
 
 
 
 
Експертите ще предоставят консултантските услуги напълно безплатно под формата на 6 броя основни консултантски пакети включващи:
 
- изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“,а 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;
 
- предоставяне на информация и съвети относно законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС) и оценка на произтичащите от тях задължения  за малките земеделски стопанства;
 
- предоставяне на информация и съвети относно селскостопански практики от полза за климата и околната среда;
 
- предоставяне на информация и съвети относно стандартите за безопасност на труда и стандартите за безопасност на стопанствата;
 
- предоставяне на информация и съвети относно изискванията за пускането на пазара на продукти за растителна защита и спазване на общите принципи на интегрирано управление на вредителите при земеделските култури, както и конкретни съвети за провеждане на растителнозащитните мероприятия в стопанствата, съгласно добрите растително-защитни практики;
 
- предоставяне на консултации за: модернизиране и подобряване на конкурентоспособността на стопанствата; въвеждане на иновации; избор на подходяща земеделска техника; разнообразяване на дейностите на стопанствата; оптимизиране на дейностите на стопанствата и за подходящи от икономическа гледна точка култури и животни, които да се отглеждат в тях; подходящата производствена и организационна структура за развитието на стопанствата; подходящи маркетингови канали за реализация на продукцията; законово-нормативните изисквания свързани с регистрационните, разрешителните и лицензионните режими в областта на земеделието; управлението на риска в земеделските стопанства; възможностите за участие на малките земеделски стопани в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост; за изискванията за биологично производство, включително подготовка на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г.; съвети за опазване на здравето на животните. Също така по този пакет НССЗ ще изготвя заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и ще оказва подкрепа на малките земеделски стопанства за участие в мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.