Съществуващите хидромелиоративни системи и съоръжения в страната са в критично физическо състояние и влошена функционалност, което води до загуби на значително количество поливна вода в линейната инфраструктура и основните съоръжения от 70 до 80%. Това сочи анализ, заложен в Стратегията за развитие на селското стопанство, част от Споразумение за партньорство на Република България. От документа става ясно още, че изградената в страната инфраструктура за напояване се състои от 235 напоителни системи и отделни напоителни полета, като около 88.3 хил. стопанства през 2010 г. напълно или частично използват тези системи. Изградените напоителни системи са върху 0.74 млн.ха, от които 0.54 млн. ха са годни за напояване. Към настоящия момент поливните площи обхващат средно около 1.5% от обработваемите земи.


Потреблението на основен капитал в аграрния сектор нараства през всички години в сравнение с предприсъединителната 2006 г., става ясно още от документа. Това се дължи на модернизацията на сектора, преди всичко като резултат от приложението на САПАРД и ПРСР (2007-2013 г.). По данни на БНБ за годините между 2006 и 2011 делът на кредитите за сектора от общия брой отпуснати кредити е на много ниско равнище - едва 0.15-0.22%, а в стойностно отношение към всички отпуснати кредити за икономиката, тези за селското стопанство са малко над 2%.

 

Преди присъединяването към ЕС доходите в земеделието са на нива средно с 30% по-ниски в сравнение със следприсъединителния период. Това се дължи най-вече на субсидиите, които през 2011 г. са вече на стойност от 567 млн. евро, което е 13.13% от стойността на селскостопанската продукция и 37% от БДС. Стойността на факторния доход показва стабилност за периода до 2007 г., след което нараства в резултат от увеличаващите се субсидии по линия на ОСП.

 

За периода 2006-2012 г. средствата за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за селскостопански науки намаляват с 57%, като с основен принос остава държавният сектор. Намаляването на средствата за иновации в сектора влияе отрицателно върху конкурентоспособността на производството и ограничава възможностите на сектора да посрещне новите предизвикателства на климатичните промени, промените в организацията на хранителната верига и т.н.

 

Съществено е мястото на директно консултиране на производителите от страна на научните институти на ССА, заедно с някои специализирани университети. Там се разработват нови сортове и хибриди растения и породи животни, които са адаптирани към агро-климатичните условия на страната. Само ССА притежава 85% от всички издадени и поддържани сертификати за сортове растения и породи животни в Патентното ведомство. Тази система на аграрната наука може да бъде използвана по-целесъобразно и да послужи като ядро за разработване и трансфер на иновации, научни знания и технологии.

 

Формира се висока цена на поливната вода, което води от своя страна до отказване на земеделските производители от поливни услуги. Повишената степен на риск определя високата цена на застрахователните услуги за земеделски дейности, което е една от причините за бавното развитие на пазара на селскостопански застраховки. От друга страна, ниският дял на земеделски застраховки се обуславя както от липсата на достатъчно средства, особено при по-малките стопанства, така и от слабата застрахователна култура на фермерите.

 

Очаквайте продължение!

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!