Държавен фонд Земеделие припомня на земеделските стопани, че следва да предоставят заверени копия от договорите за наем в общинските служби по земеделие. До 31 юли земеделците могат да подават заявления за участие или съответно неучастие в споразумение по член 37В от ЗСПЗЗ.

 

Собствениците на земеделски земи в срок до 31 юли подават декларации по член 69 по ППЗСПЗЗ в Общинските служби по Земеделие.

 

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на Областната дирекция Земеделие в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на Областната дирекция Земеделие.