Седмичната рубрика „Агроиновации“, в която всяка събота Ви предоставяме информация, свързана с иновациите и цифровизацията на агро-хранителната верига днес отбелязва своя БРОЙ № 100. 
 
Уважаеми читатели, използваме повода да Ви благодарим за доверието и интереса, както и за обратната връзка, която получаваме от Вас. Ние ще продължим да Ви предоставяме идеи, които бихте могли да реализирате във вашия бизнес като представяме примери за иновации, включително и такива с внедряване на цифрови решения, които се разработват или намират приложение в практиката на фермери в други държави-членки на ЕС. Ще продължим също така с представянето на дейността на сформирани Оперативни групи по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" в други държави-членки, както и информация за събития и конференции и проекти, свързани с иновациите и цифровизацията, както в различни държави-членки на ЕС, така и в България.
 
В този юбилеен брой 100 на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ще ви представим деветте области на въздействие, върху които се фокусира приетата от Министерски съвет Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България.
 

Какво е цифровизация на земеделието?

Това е процес за намаляване на бюрократичната тежест, оптимизиране на процесите на производство, увеличаване на доходите и добивите на земеделските стопани, постигане на устойчива био-индустрия, поддържане на безопасността на храните в условия на увеличена индустриализация и нови неутвърдени технологии, драстично увеличение на конкурентоспособността и увеличеното търсене на българската продукция на единния Европейски и на световните пазари.
 
Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България е първия до момента документ, който представя цялостна концепция за цифровизацията на българското земеделие и селските райони, като обхваща целия следващ програмен период. На база извършен анализ на текущото състояние, формира девет области на въздействие, както в сферата на държавната администрация, така и в сферата на частната инициатива, посредством Цифровите иновационни хъбове. Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България е приета с Решение на Министерски съвет на 30 април 2019 г. 

 

Каква е целта на цифровизацията? 

Основната цел на цифровизирането на българското селско стопанство и свързаният с него земеделски бизнес е да го превърне във високо технологична, устойчива, високо продуктивна и атрактивна сфера от световната икономика, която не само подобрява условията на живот на земеделските стопани, но и на селските райони като цяло. Цифровизацията е заложена като основен междусекторен приоритет в Предложението на ЕК за Регламент относно Стратегическите планове.
 

Какви са областите на въздействие на Стратегията?

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България се фокусира върху:
 
Изграждане и развиване на подходяща цифрова инфраструктура за комуникации и свързаност; 
Инвестиции за модернизация и технологии за прецизно земеделие; 
Развитие на цифрови мрежи и използване на програмни приложения в управлението на дейността и вземането на решения;
Обучение и консултации за развиване на цифрови умения и квалификация;
Научно-изследователска дейност и иновации, партньорство за обмен и трансфер на иновации, развиване на инфраструктура за експериментиране и достъп до нея;
Развитие на цифровизацията на публичната администрация и административните услуги; 
Въвеждането на „Blockchain” технологията в сектор „Земеделие”;
Smart Villages (Умни села);
Обработка, споделяне и защита на данните.
 
Тези девет области на въздействие са детайлно разписани в Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България. Стратегията е част от целия пакет документи и анализи, на база на които ще бъде изготвен Стратегически план за ОСП на Република България. В Проекта на Регламент за Стратегическите планове за ОСП, който е част от законодателните предложения на Европейската комисия са изброени трите общи за целия ЕС цели, които трябва да се постигнат чрез въвеждането на новия модел на прилагане на ОСП и е посочено, че „Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен”.
 
В Проекта на Регламент за Стратегическите планове за ОСП е посочено още, че като част от процеса по изготвяне на Стратегическия план на всяка една Държава-членка трябва да се включва „описание на стратегията за развитието на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони и за използването на тези технологии с цел подобряване на ефективността и ефикасността на интервенциите по стратегическия план по ОСП”.
 
Още по темата очаквайте в следващи броеве на рубриката „Агроиновации“ – всяка събота.
 
Брой № 100 на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!