79 проектни предложения на стойност 38.6 млн. лв. са подадени по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Заявления за държавни помощи – вече и по електронната поща

Приемът приключи на 16 март 2020 г. По мярката са кандидатствали висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и Държавно предприятия „Научно-производствен център“, съобщават от агроминистерството.

Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства. 

Целта е да се повиши нивото на техническо и икономическо обучение, както и да се увеличи капацитетът за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство. 

Общият размер на бюджета по процедурата е 15.6 млн. лв. От тях 6 млн. лв. са предназначени за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, т.е. за подобряване на биосигурността в стопанствата.