България получи разрешение от Европейската комисия (ЕК) за отпускането на национална финансова помощ за организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. 5 организации ще получат 2 024 054 лв. за изпълнение на оперативни програми през 2018 г.
 
 
Още през януари 2018 г. страната ни поиска разрешение от ЕК за предоставяне на помощта.
 
Съгласно изискванията на чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 помощта е предвидена само за признати организации на производители, изпълняващи одобрени оперативни програми през 2018 г. Решението за предоставяне на национална финансова помощ на организациите е обосновано от изключително ниската степен на организираност в сектора в страната, която през 2016 г. е едва 4,79 %, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
[news]
Националната финансова помощ представлява до 25% от стойността на реализираната на пазара продукция от организациите на производители за съответната година и до 80 на сто от набраните от организацията и/или нейните членове средства в оперативния фонд, предназначен за изпълнение на оперативната програма. 
 
Общият размер на одобрените оперативни фондове на петте организации за 2018 г. е 4 737 734 лв., а продукцията, реализирана от тях на пазара през 2016 г. е на стойност 8 842 538 лв. 
 
Освен националното финансиране, петте организации ще получат и подкрепа от ЕС в размер на 4,1% от реализираната от тях продукция. Стойността на предвидената помощ от ЕС е 389 820,70 лв. 
 
Организациите развиват дейността си в различни региона - една в Северна и Югоизточна България и четири в Югозападен и Южен централен район.
 
В Северна и Югоизточна България степента на организираност е 3,02%, а в Югозападна и Южна централна България е 6,22%.
 
Искането е оценено от Комисията като основателно и добре обосновано и е прието единодушно от ЕК по обща организация на селскостопанските пазари. Одобрени са още 5 искания, подадени от Испания, Унгария, Италия, Румъния и Словакия.