205 000 броя са регистрираните през миналата година образци на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, което е с около 5000 броя повече спрямо 2016 г., съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).
 
 
Реално използваните договори обаче са с 15 000 броя повече – 200 000 броя спрямо 184 400 броя, тъй като през 2017 г. са върнати около 4800 броя, докато през 2016 г. те са били 14 700 броя. Отчетено е нарастване на броя земеделските стопани, регистрирали образци на еднодневни трудови договори - до 2004 броя от 1873 броя. през 2016 г. Увеличението на броя на земеделските стопани, както и реализираният ръст на използваните договори, се дължат почти изцяло на производители, които обработват по-малко площи – под 100 хектара. Това от една страна е индикация за изсветляване на работната сила в растениевъдството, а от друга – за това, че те са по-достъпни благодарение на облекчения процес на администрирането им. 
 
[news]
Най-много образци на еднодневни трудови договори са предоставени от дирекциите „Инспекция по труда“ Стара Загора – 34 500 броя, Хасково – 22 750 броя и Пловдив – 22 500 броя. По отношение на културите, най-много образци са заверени от земеделски стопани, отглеждащи лозя - 50 700 броя, череши - 30 500 броя, и маслодайна роза – 27 580 броя. 
Икономическа дейност „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности“, с акцент растениевъдството, остават приоритет в контролната дейност на ИА ГИТ и през 2018 г. Дейността крие рискове, както по отношение безопасността на труда, така и по възникване и изпълнение на трудовите правоотношения.
 
През 2017 г. в отрасъла са извършени 5030 броя проверки при 3910 броя през 2016 г. Установени са и 204 случая на работа без трудов договор. За сравнение през 2016 г. броят им е бил 242 при много по-малко извършени проверки, заключват от агенцията.