На заседание на работната група по въпроси свързани с изготвяне, изменение и допълнение на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние се взе решение за изменение на Национален стандарт 4.1. Това съобщиха ексклузивно за Фермер.БГ от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Първата основна промяна в него е, че пасищата и мерите се отделят от ливадите.

 

Според измененията земеделските стопани се задължават да поддържат пасищата и мерите чрез паша с минимална гъстота от 0,15 ЖЕ/ха. Поддържането на ливадите ще става чрез задължително косене, като се допуска и пашуване, но не преди косенето. Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи - пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0,15 ЖЕ/ха и/или да извършват минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони, и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони, при спазване на минималната гъстота от 0,15 ЖЕ/ха.

 

Земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи - ливади, са длъжни да ги поддържат чрез минимум 1 коситба за съответната година до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. Допуска се след задължителната коситба поддържане и чрез паша. Работната група, в която влизат представители на МЗХ и МОСВ и множество природозащитни НПО, взе решение, с което предлага на министър Греков да промени стандарта за пасищата, ливадите и мерите.

 

Правят се отделни кодове - един за пасища и мери и един за ливади. По този начин само животновъди или земеделски стопани, притежаващи животни ще имат предимство при получаване на земи от държавните и общинските поземлени фондове. Това е така, защото се въвежда поддържане на земите чрез паша на животни с минимална гъстота.

 

Това означава, че един фермер трябва да притежава и да отглежда животни, за да получава субсидии за притежаване и поддържане на земя в добро екологично и земеделско състояние. Отстъпка бе направена за код "Ливади", където ще има нужда само от косене, и ако има нужда от пашуване на животни за доокосяване.

 

Промененият стандарт ще бъде изпратен в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) и до всички областни и общински земеделски служби, заявиха от МЗХ. И допълниха, че гаранция за фермерите, че само стопанисващите животни ще ползват пасища и ливади, ще са регистрите на БАБХ и земеделските служби, в които са записани реалните животновъди.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!