Днес е крайният срок за обществено обсъждане по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. В тази връзка от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) публикуваха своето становище.
 
НАЗ заявява несъгласието си с обявения кратък срок за обществено обсъждане на толкова значим нормативен акт. „Основната цел на Законопроекта е да облекчи работата на всички заинтересовани страни и да урежда фундаментални за обществото въпроси и  взаимоотношения свързани със земята като национално богатство.
 
Изразяваме своето силно притеснение, че законопроектът в този си вид не само не решава настоящи проблеми, но и създава предпоставки за нови такива. Очертава се опасност за установяване на трайна несигурност и липса на предвидимост при ползването и стопанисването на земеделската земя“, пише в становището.
 
Според асоциацията в законопроекта доминират административни и нормативни ограничения, които игнорират основен принцип на правото, а именно – свободата на договаряне.
 
„Считаме, че законопроектът е нецелесъобразен и противоречи на основните пазарни принципи. Поземлените отношения са поставени в нова регулаторна рамка и в голяма степен излизат извън рамките на действащите до настоящия момент правила и норми.
Разпоредбите на Глава Пета от Проекта радикално променят договорните отношения, като по този начин обезсмислят договора за аренда и нарушават действащите пазарни отношения. Създава се опасност от нарушаване на вече създадени, действащи и установени правила, които допринесоха за стабилността в земеползването. Не стават ясни основните правила за степенуване тежестта на договорите“, посочват от асоциацията. 
 
 
Според тях, Глава Седма усложнява комасираното ползване на земеделска земя, като налага тежки административни правила и фиксира невъзможни срокове.
 
„Като изложи част от мотивите си по така предложения законопроект, Националната асоциация на зърнопроизводителите призовава Проектът на Закон за собственосттта, поземлените отношения и опазването на земеделските земи да бъде изцяло преразгледан и преработен, като се вземат предвид реалностите в българското земеделие. Апелираме в процеса да участват всички заинтересовани страни“, заключват от НАЗ.