Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов издаде заповед днес  - 28 февруари за започване на прием на заявления по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014–2020 г.) за кампания 2018, подавани по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, съобщиха от агроведомството.
 
 
Съгласно издадената заповед от 1 март 2018 г. могат да се приемат заявления. По данни от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е налице недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“, който не позволява прием на заявления за подпомагане, с които да се поемат нови ангажименти по мярката, отбелязват от министерството. 
 
„С оглед на ограничения размер на разполагаемите финансови средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. през кампания 2018 ще се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ при условията на заповедта“, посочват от министерството. 
 
В сроковете на кампания 2018 ще се приемат и заявленията по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.