Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2017-2018г. започна на 1 октомври 2017г. и ще завърши в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5/2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Според наредбата, заявления се подават през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден. Заявление за подпомагане не може да бъде подадено по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока от 15 май.
 
 
Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.
 
Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
 
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2017-2018г. също в горепосочения срок.