Селското стопанство заема второ място по ръст на заплатите в страната на тримесечна база, сочи статистиката на Националния статистически институт (НСИ). През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата у нас достига 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7.8%. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.5%, и „Добивна промишленост“ - с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В селско, горско и рибно стопанство средната брутна стойност е 1 269 лева през второто тримесечие на 2022 г. През първите три месеца на настоящата година тя се задържаше на нива от 1099 лв., което означава, че увеличението е със 170 лв. 

За една година средната брутна работна заплата в сектора е нараснала със 192 лв. По същото време на 2021 г., тя е била 1077 лв. 

За страната на годишна база заплатите средно са скочили с 13.4%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 216 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 739 лева; „Добивна промишленост“ – 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 058 лева; „Други дейности“ – 1 185 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1 262 лева.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.6%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.6% и „Строителство“ - с 1.2%.