Противопожарните служби в различни райони на страната предупредиха за голям брой инциденти след палене на стърнища.
 
 
Опожаряването на ожънати ниви е забранено от Закона за опазване на земеделските земи и Закона за почвите. Въпреки това стопаните на места прибягват до него, защото това е най-лесният и най-евтиният начин за почистване на площите от растителни остатъци, плевели и вредители. Някои фермери даже са на мнение, че по този начин се увеличава и почвеното плодородие.
 
Законът за опазване на земеделските земи предвижда глоби от 1 500 до 6 000 лв. за запалено стърнище, а при повторен инцидент – от 2 000 до 12 000 лв. Санкциите се налагат на ползвателите на земеделски земи, тъй като по силата на този закон те носят отговорност за изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделската земя. Те са длъжни да участват и при гасенето.
 
Същите глоби са предвидени и по Закона за почвите. За паленето на стърнища е възможно да бъдат наложени санкции и по Закона за опазване на околната среда. Ако случаят бъде определен като маловажен, глобата за физически лица е от 100 до 500 лв.
 
 
Ако инцидентът бъде преценен като по-тежък обаче санкциите за физическите лица, областните управители, кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв.
 
Паленето на сухи треви и отпадъци при почистване на земеделски площи през последните дни добива опасни размери в Югозападна България, стана ясно от съобщение на местното държавно горско предприятие.
 
Само от началото на март в региона са възникнали 21 пожара заради палене на стърнища. Пет от тях са в района на Кюстендил, четири – в Самоков, три – в Тетевен, по два – в Благоевград и Сливница и по един – в държавните горски стопанства в Първомай, Белово, София и ловните стопанства „Дикчан” и „Осогово”.
 
Югозападното държавно предприятие напомни, че с повишаването на температурите се увелича и рискът от горски пожари. Оттам предупредиха, че горските налагат глоба от 500 лв. за паленето на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция е в сила и за палене на огън в горите извън определените за целта места.